گازوئیل

GAS OIL ANALYSIS

گازوئیل

گازوئیل یا نفت گاز، آن دسته از هیدروکربن هایی است که از نفت سفید سنگین تر و شماره اتمهای کربن آنها در حدود 15 تا 24 بوده و دارای دامنه جوش تقریبی 160 تا 380 درجه سانتیگراد می باشد.
نفت گاز مصارف گوناگونی دارد که مهمترین آن سوخت موتورهای دیزلی و تاسیسات حرارتی است.