نفت سفید

KEROSENE ANALYSIS

نفت سفید

نفت سفید یکی از ترکیبات نفتی و مواد سوختی است که در گذشته کاربرد گسترده ای به عنوان سوخت وسایل گرمایشی و پخت و پز داشت که امروزه در بسیاری از نقاط با گاز شهری و گاز مایع جایگزین شده است.
نفت سفید ماده ای با چگالی 0/78 تا 0/81  1 / g ، سبک و شفاف و نقطه اشتعال آن میان 37 تا 65 درجه سانتیگراد می باشد.